Nauczyciel XXI w.

Trzech nauczycieli

Nowe podejście do nauczania opiera się na przeświadczeniu, że dziecko w sensie nauki, to nie jest puste naczynie do którego tylko nauczyciel wlewa swoją wiedzę. Dziecko ma swój świat i drzemiący w nim potencjał, który dobry nauczyciel może obudzić i pozwolić mu rozwinąć się (naturalne predyspozycje dziecka).  Rozumiejąc różnorodność dzieci, nauczyciel szlifuje ten naturalny diament jakim jest potencjał każdego dziecka, stając się jego PIERWSZYM nauczycielem.

Test kreatywności

Test kreatywności

Wyniki testu kreatywności (1993 r.) na grupie 1600 dzieci w wieku 3-5 lat, powtórzonego u tych samych osób w wieku 10 i 15 lat:

  • 5-latkowie: 98% (poziom geniuszy)
  • 10-latkowie: 30%
  • 15-latkowie: 12%
  • dorośli (grupa 280 000): 2%

Był to test NASA badający kreatywność przyszłych inżynierów, odznaczający się dużą wiarygodnością.

Pierwszy nauczyciel – kadra

Nasi nauczyciele nauczają w taki sposób, w jaki oczekują tego dzieci, a nie poprzez narzucanie wiedzy, którą muszą posiąść. Dlaczego? Bo świat się zmienia i przyśpiesza. Nie można nauczać w ten sam sposób przez 200 lat, gdy wokół zmieniło się wszystko. My również. Prawdziwy potencjał tkwi w samym dziecku o czym świadczą wyniki testu kreatywności. Potencjał niestety  obniża się w trakcie tradycyjnego kształcenia.

W Dobrej Szkole dbamy o to, aby kreatywność uczniów i nauczycieli nie zanikała. Zmieniamy metody pracy i podejście do dzieci, by ich potencjał rozwijał się w tempie dla nich właściwym, z poszanowaniem różnorodności i spontaniczności.

Nasze doświadczenie:

  • ucząc w szkole ponadgimnazjalnej, nauczyciele przygotowują młodzież do egzaminu dojrzałości. Wiedzą jaki zakres wiedzy  młodzież nie opanowała na niższych etapach kształcenia,
  • współpracując ze szkołą w Inverigo we Włoszech, poznaliśmy praktyczne rozwiązania oparte na pedagogice Montessori i Reggio. Rozwiązania jakie są powszechnie wykorzystywane na świecie w szkołach XXI w.,
  • dzięki współpracy z Finlandią, korzystamy z doświadczeń w zakresie metod i technik doskonalenia nauczycieli, przygotowujących ich do rozwoju kreatywności dzieci.
Zajęcia w plenerze

Edukacja drogą w lesie

Wszystko wokół dziecka jest jakby lasem. Las jest piękny, fascynujący, zielony ale i niebezpieczny. Raz się w nim gubimy, innym razem odnajdujemy własne drogi. Uczymy się od siebie unikania pułapek i rozpoznawania tego co fascynuje. Podążamy różnym tempem ale zawsze z ciekawością odkrywania tego co nowe.

– Malaguzzi

Drugi nauczycielśrodowisko dziecka

w którym żyje, rozwija i uczy się (inne dzieci, rodzice). Tworzy się złożone środowisko, które również oddziaływuje na rozwój dziecka. Tworzą się relacje i zależności, powiązania i interakcje, tworzy się kolejny naturalny ekosystem. Szkoła jest przedłużeniem środowiska domowego tworzonego przez rodziców oraz środowiska naturalnego z jakim dziecko spotyka się każdego dnia.

Środowisko dziecka powinno pobudzać dziecko do samodzielnego działania i odkrywania. Prowokować dzieci do kreatywnej twórczości, ekspresji i udziału w projektach. Skoro w dziecku tkwi potencjał do samodzielnego rozwoju, rolą szkoły jest tworzenia takiego środowiska pracy, które temu sprzyja.

Zbyt duże 25-30 osobowe zniechęcają dzieci do pracy. Dominuje w nich nauczyciel a dziecko od najmłodszych lat zmuszane jest do słuchania i biernego wykonywania poleceń nauczyciel. Nie ma w tym  modelu miejsca na kreatywność i dziecięcą spontaniczność.

Dobra Szkoła to małe klasy i praca w grupach zamiast nudnych lekcji w których dominuje nauczyciel.

Zajęcia plastyczne w ogrodzieDobra Szkoła proponuję pracę w małych klasach 15-18 osobowych. Nauczyciel wspiera dziecko w działaniach i staje się partnerem w poznawaniu świata. Poprzez stymulowanie aktywności w pracy zespołowej, dzieci uczą się wzajemnie od siebie, nawiązują pozytywne relacje uczeń – uczeń, uczeń-nauczyciel i uczeń-rodzic. Małe grupy to naturalne środowisko w jakim dziecko przebywa w warunkach domowych i podczas zabaw. Przedłużenie tego środowiska w warunkach szkolnych wzmacnia motywację wewnętrzną dziecka i zmienia jego postrzeganie szkoły jako miejsca do nauki i rozwoju.
Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi instytucjami i firmami, aby dzieci poznawały w naturalnych warunkach, czym jest ekologia, funkcjonowanie zakładów w których pracują ich rodzice. Poszerzamy w ten sposób wiedzę teoretyczną o praktyczne doświadczenia.
Formy i metody pracy tworzą POSZERZONĄ RODZINĘ, składającą się z koleżanek, kolegów, nauczycieli, rodziców, pracowników firm. Suma życiowych doświadczeń tej rodziny staje się DRUGIM nauczycielem. Myślimy o szkole jak o żywym organiźmie, który dziecko porusza, inspiruje i wywołuje refleksję. Każdy element tego organizmu jest równo ważny w edukacji dzieci.

Nasze doświadczenia – korzystanie z osiągnięć szkół z:

  • Hiszpanii: wykorzystanie uzdolnień artystycznych w rozwoju kreatywności dzieci;
  • Turcji: wykorzystanie grafiki, malarstwa nie jako martwych ozdób na szkolnych ścianach, korytarzach, lecz jako element do poszukiwań badawczych nad kulturą regionu  i pogłębiania wiedzy na temat różnych form artystycznych;
  • Danii: wykorzystanie edukacji ekologicznej w działalności wychowawczej szkoły.